AD
首页 > PLC > 三菱plc > 正文

三菱FX3U PLC解密软件开发叙述

[2017-04-08 10:40:17] 来源:电工学习网 编辑:电工考试 点击量:
评论 点击收藏
导读:对于三菱PLC大家都很熟悉了,而FX2N的密码破解应该大家都会了,在返回的数据中都能找到密码,密码是在软件里比较的,而FX3U就不同了,FX3U有两段密码,看下图: 第1段密就和FX2N的一样,加的是明码,第2段就不一 ...
   对于三菱plc大家都很熟悉了,而FX2N的密码破解应该大家都会了,在返回的数据中都能找到密码,密码是在软件里比较的,而FX3U就不同了,FX3U有两段密码,看下图:

    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

    第1段密就和FX2N的一样,加的是明码,第2段就不一样了,密码加上后都变了,算法也完全变了,但在网上有高手能做到直读密码,我们被FX3U这种PLC的强大功能所吸引,对三菱PLC大家都用习惯了,觉的用起来顺手,在整个工控行业中用的比例很大,所以对破解这款PLC产生的浓厚的性趣, FX3U有的可以2个口编程,一个是我们通常用的圆口,还有个可以扩展个232接口,我先试圆口,通过串口软件监控的数椐,以下是我调试监控的数据。

#       Time        Function                        Data ( Hex ) 

1       [00000000]  IRP_MJ_CREATE                   Port Opened - Gppw.exe

2       [00000000]  IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE      Baud Rate: 115200

3       [00000000]  IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL   StopBits: 1, Parity: Even, DataBits: 7

4       [00000001]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0001, Data: 05 

5       [00000002]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 06 

6       [00000002]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0011, Data: 02 30 30 45 30 32 30 32 03 36 43 

7       [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 02 

8       [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 42 

9       [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 31 

10      [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 35 

11      [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 45 

12      [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 03 

13      [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 46 

14      [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 30 

15      [00000004]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0011, Data: 02 30 30 45 43 41 30 32 03 38 45 

16      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 02 

17      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 37 

18      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 31 

19      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 33 

20      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 46 

21      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 03 

22      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 45 

23      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 34 

24      [00000005]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0011, Data: 02 30 30 45 30 32 30 32 03 36 43 

25      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 02 

26      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 42 

27      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 31 

28      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 35 

29      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 45 

30      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 03 

31      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 46 

32      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 30 

33      [00000006]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0011, Data: 02 30 30 45 43 41 30 32 03 38 45 

34      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 02 

35      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 37

36      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 31 

37      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 33 

38      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 46 

39      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 03 

40      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 45 

41      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 34 

42      [00000015]  IRP_MJ_CLOSE                    Port Closed

6、上述 从串口监控到的数据是十六进制的数据,还真不好看,先转换成ASC码,就好看多了。

#       Time        Function                        Data ( String ) 

1       [00000000]  IRP_MJ_CREATE                   Port Opened - Gppw.exe

2       [00000000]  IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE      Baud Rate: 115200

3       [00000000]  IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL   StopBits: 1, Parity: Even, DataBits: 7

4       [00000001]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0001, Data: 

5       [00000002]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 

6       [00000002]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0011, Data: 00E02026C

7       [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 

8       [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: B

9       [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 1

10      [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 5

11      [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: E

12      [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 

13      [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: F

14      [00000003]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 0

15      [00000004]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0011, Data: 00ECA028E

16      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 

17      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 7

18      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 1

19      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 3

20      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: F

21      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 

22      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: E

23      [00000004]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 4

24      [00000005]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0011, Data: 00E02026C

25      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 

26      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: B

27      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 1

28      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 5

29      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: E

30      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 

31      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: F

32      [00000006]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 0

33      [00000006]  IRP_MJ_WRITE                    Length: 0011, Data: 00ECA028E

34      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 

35      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 7

36      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 1

37      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 3

38      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: F

39      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 

40      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: E

41      [00000007]  IRP_MJ_READ                     Length: 0001, Data: 4

42      [00000015]  IRP_MJ_CLOSE                    Port Closed

电脑发:00E0202      ’查询D8001的值

PLC回:B15E           ‘回复为5EB1,回复的数据高位在后、低位在前,所以要对调个位,

5EB1转为10进数据值为:2424124表示PLC型号FX2N3U241表示版本号,

电脑发:00ECA02码   ’查询D8101的值

PLC回:713F            ‘回复为3F71转为10进数据值为:1624116表示PLC型号为FX3U241表示版本号

 以上这一大段数据也就是编程软件查询一下PLC的型号,以便接下来按相应的通迅协议进行通迅。这些数据是花了大量时间测试出来的,

这次就讲到这里,望朋友多多指点。

为您推荐